ดร.นิติ นาชิต
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
สายด่วนผู้อำนวยการ
02-281-5555 ต่อ 1052

Social Media