โครงสร้าง ศพก.

โครงสร้างศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.นิติ นาชิต

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางอรชดา จิวโฮฮวด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

น.ส.วรวลัญช์ ปันดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ณัฐกฤตา เสือเฒ่า

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชัยฤกษ์ จริงสูงเนิน

พนักงานบริหารทั่วไป

น.ส.ณัฐณัณท์ พรไพศาลชูสกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กลุ่มประสานงานกิจการนักศึกษา

******* *******

**************

นายผดุงศักดิ์ ศรีนอก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.บุศรา บุตอัง

พนักงานบริหารทั่วไป

นายศุภวุฒิ พุฒขวัญ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มประสานงานกิจการพิเศษ

นายพิชเชษฎฐ์ สุคนธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานกิจการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายภัทรพล มาบันดิษฐ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายปัญญา นาดี

พนักงานราชการ

น.ส.วาสนา บุญเกิด

ลูกจ้างชั่วคราว