วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาที่พึงประสงค์ขององค์กร

 

พันธกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เพศ เอดส์ ของเยาวชนในสถานศึกษา

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

 

อัตลักษณ์

"ทำงานอย่างจริงจัง ฉับไว มีคุณภาพ"

 

เอกลักษณ์

"ส่งเสริมงานองค์การ สนองงานนโยบายเร่งด่วน"