กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ข่าวเผยแพร่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

มี.ค.12 คำสั่งค่ายย่อย-งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2562
Created by somsakul bumrungsong on 12/3/2564 17:31:00

Read More..

เม.ย.11 คู่มือจิตสังคมบำบัด
Created by somsakul bumrungsong on 11/4/2562 17:54:45

Read More..

เม.ย.11 4 มาตรการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
Created by somsakul bumrungsong on 11/4/2562 17:54:46

Read More..

เม.ย.11 16 ประกาศสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560
Created by somsakul bumrungsong on 11/4/2562 17:54:47

Read More..

ต.ค.25 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
Created by somsakul bumrungsong on 25/10/2562 17:54:00

Read More..

ก.ย.04 เอกสารประกอบการบรรยาย ตชด สอศ
Created by somsakul bumrungsong on 4/9/2562 11:04:00

Read More..

เม.ย.30 มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
Created by somsakul bumrungsong on 30/4/2562 11:04:00

Read More..

มี.ค.11 คำสั้ง-คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ครั้งที่ 2
Created by PDO Admin on 11/3/2564 11:21:00

   
Read More..

มิ.ย.24 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Created by PDO Admin on 24/6/2563 18:31:48

Read More..

ก.ย.20 test news123
Created by PDO Admin on 20/9/2564 14:08:49

Read More..