ติดต่อ ศพก.

ติดต่อศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2026 5555 ต่อ 5200

vec5200@gmail.com

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางอรชดา จิวโฮฮวด

06 3223 9216

กลุ่มประสานงานกิจการนักศึกษา

นายผดุงศักดิ์ ศรีนอก

09 3324 1767

กลุ่มประสานงานกิจการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์

08 4838 7629