ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

วันที่: 30/12/2564 สร้างโดย: pdoadmin

ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ (ศพก.) นำโดยนายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นำโดยผอ.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม 30 คน และการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎ์ธานี โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริการงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คน เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับผู้เรียนพิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การดำเนินโครงการยังได้รับเกียรติจากนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงค์ กล่าวว่าการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษาให้ความสำคัญ และเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายในอศจ.สุราษฏร์ธานี จึงมุ่งเน้นและเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าศึกษาต่อทุกแห่ง ตามความสามารถและความถนัดของผู้พิการ

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านความร่วมมือและการจัดหลักสูตรระยะสั้นฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดอาชีวศึกษาในโลกอนาคต และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ”

นายวิชิต วิเชียร อดีตประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ (ข้าราชการบำนาญ) บรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดอาชีวศึกษาและการบูรณาการภาพรวมการต่อยอดการจัดการศึกษา"

ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์ธานี ได้ร่วมมือกับครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แบ่งกลุ่มร่วมกันสังเคราะห์การจัดทำอาชีพสำหรับผู้พิการ และประชาชนพิการ โดยมีประเด็นสำคัญคือ 1 อาชีพระยะสั้น 1 โครงการ 1 ตารางแผนการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยคำนึงถึงอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทผู้พิการ จัดฝึกอาชีพระยะสั้นโดยการ Up Skill Re Skill และ New Skill เพิ่มและขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา พัฒนาอาชีพให้ผู้พิการ