ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่: 21/12/2564 สร้างโดย: pdoadmin

ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ (ศพก.) นำโดยนายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

การดำเนินโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดทำแผนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อผู้เรียนพิการ และประชาชนผู้พิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย และด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างครอบคลุม เสมอภาคและเท่าเทียม โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการฯ และนายไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส ร่วมขับเคลื่อน และให้ประเด็น พร้อมทั้งผู้บริหาร และครูจาก
✅วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา
✅วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
✅วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
✅ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
✅วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
✅วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
✅วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
✅วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
✅วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 วันที่สองของการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการฯ นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผอ.วช.บรรหาร-แจ่มใส และคณะวิทยากร นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของแต่ละสถานศึกที่เข้าร่วมโครงการ ได้แบ่งกลุ่ม และร่วมกันสังเคราะห์การจัดทำอาชีพสำหรับผู้พิการ และประชาชนพิการ โดยมีประเด็นสำคัญคือ 1 อาชีพระยะสั้น 1 โครงการ 1 ตารางแผนการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยคำนึงถึงอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทผู้พิการ จัดฝึกอาชีพระยะสั้นโดยการ Up Skill Re Skill และ New Skill เพิ่มและขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา พัฒนาอาชีพให้ผู้พิการ ช่วงเวลา13.00น. เพื่อการเติมเต็มข้อมูล แหล่งภาคีเครือข่าย และความรู้ด้านคนพิการ จึงได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก นำความรู้ แนวทาง ประสบการณ์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายด้านคนพิการ สิทธิประโยชน์ของคนพิการ และที่สำคัญคือภาคีเครือข่ายคนพิการทุกประเภทในจังหวัดชลบุรี ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่แต่ละสถานศึกษาจะจัดขึ้น และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ที่จะส่งผลให้การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเกิดผลอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอผลการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 ที่ได้จากการแบ่งกลุ่มและร่วมกันสังเคราะห์ และนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาภาครัฐ เข้าร่วมพิธีปิดการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวอนนภา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน