ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยการอาชีพรามัน

วันที่: 20/12/2564 สร้างโดย: pdoadmin

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพรามัน เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบ รักชาติ รักแผ่นดิน โดยการเรียนรู้จากต้นแบบที่ดีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน