ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

วันที่: 16/12/2564 สร้างโดย: pdoadmin

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือวิสามัญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพิชเชษฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ. สอศ.) และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแก้ไขระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ พ.ศ. ... และจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมและการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565