ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับรางวัล "คนดีศรีอาชีวศึกษา" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่: 07/10/2564 สร้างโดย: pdoadmin

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรัลรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และรางวัล "คนดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรอาชีวศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ การจัดการอาชีวศึกษาและสังคม ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "คนดีศรีอาชีวศึกษา" จำนวน 1 ราย คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โดยนายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ