ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom

วันที่: 19/09/2564 สร้างโดย: pdoadmin

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (มทสส.) ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 29 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มาบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดการตระหนักรู้ในบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีคุโณปการสูงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย และช่วยเสริมพลังทางสังคม เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติตลอดไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ร่วมกันศึกษาและเรียนรู้ ในผลงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผนวกกับหลักการทรงงานที่สะท้อนเป็นผลงานเชิงประจักษ์ และเรียนรู้หลักคำสอนจากพระบรมราโชวาท โดยผ่านกระบวนการ Active Learning แบบกลุ่มย่อย