ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมและพัฒนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาช่อสะอาดต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่: 09/09/2564 สร้างโดย: pdoadmin

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 9.45 น. ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาช่อสะอาดต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กล่าวต้อนรับในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.บุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร การฝึกอบรมและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต และทัศนคติต่อพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 9 , 10 , 11 , 17 และ 18 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ดำเนินการฝึกอบรมออกเป็นจำนวน 5 รุ่น รุ่นละ จำนวน 500 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,500 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตผ่านกระบวนการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดจิตสำนึกตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยได้นำกระบวนการลูกเสือช่อสะอาด มาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญการทุจริตคอรัปชั่น เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ การจัดโครงการครั้งนี้ ถึงจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ความรุนแรงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีมาตรการปรับรูปแบบและวิธีการประชุม ฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นไปตามมาตรการ SOCIAL DISTANCING เว้นระยะห่างทางสังคม