ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

วันที่: 07/09/2563 สร้างโดย: pdoadmin

              ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งภายในงานประชุมฯ มีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถานศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ 3 กรอบแนวทางการดำเนินงาน 8 กิจกรรม อพ.สธ. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 266 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัด 156 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์