ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่: 24/06/2563 สร้างโดย: pdoadmin