ติดต่อ

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel. 0-2026-5555 ต่อ 5200  Fax. 0-2282-2546
E-mail : vec.rf4@hotmail.com, vec5200@gmail.com