วิสัยทัศน์
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นผู้มีระเบียบวินัยรักประชาธิปไตย คิดเป็น ทำเป็น เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมคือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข

พันธกิจ
 
   1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
     3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เพศ เอดส์ ของเยาวชนในสถานศึกษา
     5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
     6. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

อัตลักษณ์
     
"ทำงานอย่างจริงจัง ฉับไว มีคุณภาพ"

เอกลักษณ์
   
 "ส่งเสริมงานองค์การ สนองงานนโยบายเร่งด่วน"