พิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่: 16/02/2017 สร้างโดย: pdoadmin

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยมีสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ จำนวน ๒๕ แห่ง รวม ๑๐๐ คน เข้าร่วมอบรม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวภายหลังพิธีเปิดการอบรมว่ากระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ให้ถือเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ไม่ต้องรอข้อสั่งการใดๆ แต่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมัถึง ๘ กิจกรรม สถานศึกษาก็สามารถเลือกดำเนินการในส่วนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้ สำหรับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น เป็นงานภายใต้กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการอบรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เพื่อรองรับการจัดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๔๐ ของ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำหนดจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
rating
  Comments