เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรตัวคูณหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Train The Trainer)

วันที่: 15/08/2563 สร้างโดย: pdoadmin

                    ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรตัวคูณหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Train The Trainer) การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจเชิงลึก เข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแล้ว จำนวน 65 แห่ง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานดิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์