เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.)

วันที่: 12/08/2563 สร้างโดย: pdoadmin

                ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.สอศ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายการผลการดำเนินงาน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา