เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่: 20/02/2563 สร้างโดย: pdoadmin

                 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางปัทมา วีระวานิช และดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหาร สอศ. สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ 52 หน่วย ทั่วประเทศ ร่วมในพิธี มีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มอบโล่ หนังสือสำคัญและเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา สมาชิก อกท. ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณแก่ อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี